Gedragscode (on)gewenste omgangsvormen van Stichting Zwembad Ruurlo

1.     Inleiding

Onze stichting wil een veilige en gezonde werkplek voor iedereen zijn. Zij draagt daarvoor als werkgever verantwoordelijkheid. Daarbij verwachten we dat iedereen zich houdt aan onze cultuurwaarden en gedragsregels om samen een veilige werkplek te waarborgen. Die veiligheid moet er tevens zijn voor de bezoekers van ons prachtige zwembad.

Naast integriteit, respect en begrip, streven we naar collegialiteit en open communicatie. Dat houdt in, dat we rekening houden met elkaar, eerlijk en respectvol naar een ieder gedragen, aan afspraken houden, luisteren naar elkaar en onze kennis en informatie delen.

In dit document gaan we verder in op wat gedaan kan worden als zich situaties voordoen waarbij er geen sprake is van de hiervoor genoemde aspecten. Dan gaat het met name over grensoverschrijdend gedrag en ongewenste omgangsvormen. In een veilige en gezonde werk- en recreatieomgeving horen dergelijke gedragingen niet thuis. Op ons zwembad worden deze dus ook niet getolereerd.

Wij vinden het belangrijk dat medewerkers/bezoekers die dergelijk gedrag ervaren dit bespreekbaar (kunnen) maken. Alleen dan kan er actie worden ondernomen om het ongewenste gedrag te stoppen of in de toekomst te voorkomen. In hoofdstuk 3 en 4 wordt verder toegelicht wat we verstaan onder grensoverschrijdende en ongewenste omgangsvormen en wat je (als werknemer en bezoeker) kunt doen wanneer je dat ervaart.

2.     Psychosociale arbeidsbelasting

Een ander belangrijk aspect in een veilige en gezonde werkomgeving is het lichamelijke - en psychische welzijn van onze medewerkers. Daarbij gaat het niet alleen om de uren die je werkt maar ook om de vraag of je je sociaal veilig voelt om je werk goed te kunnen doen. Werkgever en werknemer hebben daarbij de verplichting om ‘goede zorg’ te hebben voor elkaar.

Werkdruk

Iedereen heeft weleens stress op het werk. Dat is op zich niet erg. Werkstress is zelfs goed door de adrenaline die vrijkomt om te presteren. Stress hoeft geen probleem te zijn, maar als je continu stress ervaart en er klachten van krijgt is het belangrijk om dit bespreekbaar te maken. Samen met het bestuurslid personeel wordt gekeken naar je werkzaamheden of andere werk gerelateerde aspecten om te kijken wat de mogelijkheden zijn om de werkdruk te verminderen.

Voor het beperken en voorkomen van stress door werkdruk en het borgen van duurzame inzetbaarheid gelden de volgende uitgangspunten:

  • Er is een goede verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, rekening houdend met de kwaliteiten en bekwaamheden van de medewerker.
  • We streven naar duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers door hen te ondersteunen en stimuleren bij hun persoonlijke - en professionele ontwikkeling.
  • Er is een duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden voor degenen die betrokken zijn bij de arbozorg. Denk daarbij aan bestuur, bestuurslid personeel en vertrouwenspersoon.

3.     Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend of ongewenst gedrag is onderling gedrag dat als bedreigend, vernederend of intimiderend wordt ervaren. Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten. Dergelijk gedrag accepteren wij niet. Spreek je collega of de bezoeker aan bij ongewenst gedrag of bespreek het met het bestuurslid personeel. Daarnaast is het mogelijk om onze vertrouwenspersoon te raadplegen. 

We respecteren over het algemeen elkaars grenzen. Maar als dit niet het geval is, en iemand wordt lastiggevallen, doet diegene er goed aan direct duidelijk te maken niet gediend te zijn van dit soort gedrag. Soms is dat moeilijk en is het verstandig de hulp in te roepen van een collega of bij bezoekers personeel van het zwembad.

Ongewenste omgangsvormen en grensoverschrijdend gedrag zijn verzamelbegrippen voor agressie en geweld, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Hierna volgt een korte toelichting op deze begrippen.

Agressie en geweld:       

Voorvallen waarbij een medewerker/bezoeker psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen. Bij agressie en geweld gaat het om gedragingen van verbaal geweld (uitschelden, beledigen) en fysiek geweld (schoppen, slaan, etc.). Het kan ook gaan om psychisch geweld: bedreigen, intimideren, onder druk zetten, de thuissituatie bedreigen en het beschadigen van eigendommen.

Pesten:

Alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel karakter, van één of meer werknemers (collega’s, leidinggevenden) gericht tegen een werknemer of een groep werknemers die zich niet kan of kunnen verdedigen tegen dit gedrag. Het voorgaande geldt ook voor bezoekers van ons zwembad.

Een belangrijk element aangaande pesten op het werk is de herhaling van die gedraging in de tijd. Het gaat bij pesten dus niet om een eenmalige gedraging. Dit gedrag uit zich op verschillende manieren, maar in het bijzonder door woorden, gebaren, handelingen of bedreigingen.

Veelal is het doel van de dader opzettelijk een andere persoon te kwetsen en te vernederen.

Discriminatie:              

Iemand wordt op een andere wijze behandeld dan een ander in een vergelijkbare situatie wordt, is of zou worden behandeld, op grond van: godsdienst en levensovertuiging, politieke overtuiging, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat, leeftijd, handicap of chronische ziekte, soort contract (vast of tijdelijk), arbeidsduur (fulltime of parttime).

Seksuele intimidatie:    

Enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele lading dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast.
Seksuele intimidatie kan zich voordoen in diverse verschijningsvormen, zoals onnodig aanraken, gluren, pornografische afbeeldingen, maar ook om aanranding en verkrachting.

Vertrouwenspersoon

Ongewenste gedragingen en grensoverschrijdend gedrag vormen een belangrijke bron van werkstress. Er is sprake van grensoverschrijdend gedrag zodra een van de betrokkenen het zo ervaart.

Wanneer dat voor een werknemer geldt kun je dit bespreekbaar maken bij het bestuurslid personeel. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Ook de bezoeker van ons zwembad kan zulk gedrag kenbaar maken en dan in eerste instantie bij het personeel.

Indien een bezoeker zich schuldig maakt aan ongewenste gedragingen of grensoverschrijdend gedrag kan het personeel de bezoeker de toegang tot het zwembad ontzeggen en deze gebieden het recreatiepark te verlaten.

Kan de situatie niet intern besproken worden is het mogelijk om in gesprek te gaan met een externe vertrouwenspersoon.

4.1 Externe vertrouwenspersoon

Contact kan opgenomen worden via het mailadres: vertrouwenspersoon@zwembad-demeene.nl

4.2 Taken van de vertrouwenspersoon

Wat kan de vertrouwenspersoon voor je betekenen:  

  • op een veilige manier te sparren of advies te vragen over (vermoedens van) integriteitschendingen of ongewenste omgangsvormen en grensoverschrijdend gedrag;
  • ruimte geven aan emotie en luisteren;
  • samen met jou het probleem in kaart brengen en helpen een eigen afweging te maken over wel of niet aan het bestuur melden;
  • ondersteuning en begeleiding tijdens het proces.

De externe vertrouwenspersoon houdt op verzoek in vertrouwen meegedeelde informatie of details van de werknemer/de bezoeker geheim. Daarnaast geeft de externe vertrouwenspersoon zowel gevraagd als ongevraagd advies aan het bestuurslid personeel op het gebied van preventie en bestrijding van ongewenst gedrag bij het personeel/bezoekers.

Overkomt je als werknemer/bezoeker iets wat je als grensoverschrijdend ervaart, praat er dan over.  Jij kan alleen de norm ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag bepalen. Het gaat erom wat jij als grensoverschrijdend ervaart. Door erover te praten kunnen we samen kijken naar de oplossing.